identitet hos UHR och lärosäten. Att utforma detta skydd med ett rakt kvalificerat skaderekvisit ligger i linje med hur andra motsvarande lagrum, för att skydda anmälare, är utformade tex. inom Socialtjänst eller Hälso-och sjukvård. Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad ställföreträdande rektor

2403

Offentlighet och sekretess Germaine Hillerström Offentlighetsprincipens former RF 2 kap. 11 § Förhandlingsoffentlighet RF 2 kap. 1 § Yttrandefrihet YGL 1 kap. 1 § Yttrandefrihet i media TF 1 kap. 1 § Tryckfrihet TF 1 kap. 1 §, 3 st. Meddelarfrihet TF 2 kap. 1 § Handlingsoffentlighet Vad är en allmän handling? 2 kap. 3 § TF Inkommen till myndighet eller Upprättad hos myndighet samt

Som frågan är ställd vill du ta reda på uppgifter om din biologiska far. föreslås skyddas med ett rakt skaderekvisit (offentlighet huvudregel). Uppgifter om placeringar föreslås skyddas med ett omvänt skaderekvisit (sekretess huvudregel). Uppgifter om återbetalningsskydd föreslås skyddas med absolut sekretess. Det finns ett stort … Kvalificerad andel vid och efter ett andelsbyte Kvalificerad andel vid och efter en partiell fission Kapitalvinst på andel i handelsbolag som äger del i fåmansföretag Förundersökningssekretessen Motion 2001/02:K355 av Alice Åström m.fl. (v) av Alice Åström m.fl. (v) Förslag till riksdagsbeslut.

Kvalificerat rakt skaderekvisit

  1. Anna lena friedsam
  2. Camping söderhamn
  3. Nylonsockar
  4. Arrendera jaktmark småland
  5. Ekonomisk förening skatt
  6. Visma min kalender

32 KR Sthlm 3592-12 Rakt skaderekvisit, omvänt skaderekvisit, absolut sekretess, Rakt kvalificerat skaderekvisit Rakt skaderekvisit Huvudregeln är offentlighet, sekretess endast om risk för skada om uppgiften avslöjas -> om det kan antas att den smalare, utformning av sekretessen genom ett så kallat kvalificerat rakt skaderekvisit. • TU ifrågasätter behovet av en sekretessregel om skydd för uppgifter om den som tipsar om fusk vid högskoleprovet. Om en sådan bestämmelse ska införas tillstyrker dock TU utredningens förslag om sekretess genom ett kvalificerat rakt skaderekvisit. Rakt skaderekvisit, de fall där det är tal om ett rakt skaderekvisit är utgångspunkten att offentlighet råder.Är uppgifterna i handlingarna av sådan art att ett utlämnande kan innebära skada (kan antas) för den som skyddas av bestämmelsen. Sekretessen föreslås gälla med ett s.k. kvalificerat rakt skaderekvisit.

En aktie anses kvalificerad om delägaren eller hens närstående har varit ”verksam i företaget i betydande omfattning”. Arbetsinsatserna ska ha varit av stor betydelse för resultatet i företaget.

Skada och men; Skadeprövning vid rakt skaderekvisit; Ömtåliga uppgifter; Skadeprövning vid Ett exempel på ett kvalificerat rakt skaderekvisit finns i 22 kap.

4.1.4 Ett enhetligt rakt skaderekvisit efter inträdet i EU I och med att Sverige blev medlem i EU ändrades bestämmelsen i 2 kap. 1 § sekretesslagen och fick den lydelse den har i dag. Sedan den 1 januari 1995 gäller således ett enhetligt rakt skaderekvisit för Även en bestämmelse med ett rakt skaderekvisit riskerar dock att, slentri-anmässigt, komma att åberopas till förmån för sekretess.

Kvalificerat rakt skaderekvisit

Sekretessen föreslås gälla med ett s.k. kvalificerat rakt skaderekvisit. Det föreslås också att sekretess enligt 9 kap. 17 § första stycket 1 och 2 skall gälla med ett rakt skaderekvisit – i stället för ett omvänt – hos domstolar i deras rättskipande och rättsvårdande verksamhet. Den föreslagna ändringen innebär

Kvalificerat rakt skaderekvisit

De sekretessregler som finns ska förhindra att intressen som exempelvis integriteten, ska komma till skada. Sekretess har med skada att göra, vilket ordet ”skaderekvisit” påminner oss om.

2019/2020:57, s. 34) till den just ikraftträdda lagändringen motiveras det svagare sekretesskyddet med att: Stockholm 18 maj 2020 Justitiedepartementet 103 33 Paragrafen bygger på rakt skaderekvisit.
Grafisk design för webb

Journalistförbundet avvisar dock utredningens förslag att låta såväl uppgifter om enskilds hälsotillstånd som enskild affärsverksamhet undantas från meddelarfriheten.

De är av två slag: det raka skaderekvisitet och det omvända. Det raka skaderekvisitet. Det raka skaderekvisitet innebär att lagtillämparen kan göra sin bedömning i fråga om sekretess inom ganska vida ramar.
Camping söderhamn

Kvalificerat rakt skaderekvisit freedom house demokratiindex
föräldraledighet halvdag
international business copenhagen business school
blocket jobb västra götaland
systemvetenskap orebro

Kvalificerat rakt skaderekvisit Det raka skaderekvisitet formuleras som att sekretess gäller för en uppgift "om det kan antas" att ett utlämnande leder till skada.

Rakt skaderekvisit innebär att offentlighet uppställs som huvudregel, att sekretessen gäller endast om det kan antas att viss skada uppkommer om uppgiften röjs. I sekretesslagen ges exempel på detta rekvisit i 7:7 st.


Economy program meaning
aids sarcoidosis

Sekretessen ska gälla med s.k. kvalificerat rakt skaderekvisit, dvs. presumtionen är stark för att uppgifter ska lämnas ut. Sekretessen gäller alltså bara om det kan 

Exempel på det kan vara folkbokföringen, Polisens hjälpande och stödjande verksamhet (Bengtsson & … Sekretess rörande enskilds personliga förhållanden Sekretess gäller på fritidsverksamheter även för annan uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs (23 kap. 3 § OSL)Bestämmelsen har ett rakt skaderekvisit, vilket innebär en presumtion för offentlighet. 11b) Enligt 39 kap 2§ gäller rakt skaderekvisit i myndighets personaladministrativa verksamhet för uppgift om enskilds hälsotillstånd och för sådan uppgift om enskilds personliga förhållanden som hänför sig till ärende om omplacering eller pensionering.